Cập nhật mới nhất Lịch cúp điện hôm nay tại Quảng Bình ngày 21/06/2023


Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin


Ngày 21 tháng 6 năm 2023


06h30-16h00

Tiểu ban Trung Lào

thành phố Tuyên Hóa

Lộ Tuyên Hóa (SCTX 2023 – phục vụ thi công đường cao tốc Bắc Nam): – Lắp 01 cùm + sứ đỡ trên đỉnh cột hạ thế vị trí A1 TBA Xuyên Á để đỡ dây pha C ở khoảng cực từ VT 14/17 đến VT 14/18 – Thay tủ TBA Trung Lào, nâng tủ hạ thế TBA Xuyên Á, vệ sinh TBA Thượng Lào – Vệ sinh trạm, trạm biến áp từ VT 14/9 đến VT 14/9 /2


Ngày 21 tháng 6 năm 2023


06h30-16h00

Tiểu ban Thượng Lào

thành phố Tuyên Hóa

Lộ Tuyên Hóa (SCTX 2023 – phục vụ thi công đường cao tốc Bắc Nam): – Lắp 01 cùm + sứ đỡ trên đỉnh cột hạ thế vị trí A1 TBA Xuyên Á để đỡ dây pha C ở khoảng cực từ VT 14/17 đến VT 14/18 – Thay tủ TBA Trung Lào, nâng tủ hạ thế TBA Xuyên Á, vệ sinh TBA Thượng Lào – Vệ sinh trạm, trạm biến áp từ VT 14/9 đến VT 14/9 /2


Ngày 21 tháng 6 năm 2023


06h30-16h00

Trạm biến áp Bà Tám

thành phố Tuyên Hóa

Lộ Tuyên Hóa (SCTX 2023 – phục vụ thi công đường cao tốc Bắc Nam): – Lắp 01 cùm + sứ đỡ trên đỉnh cột hạ thế vị trí A1 TBA Xuyên Á để đỡ dây pha C ở khoảng cực từ VT 14/17 đến VT 14/18 – Thay tủ TBA Trung Lào, nâng tủ hạ thế TBA Xuyên Á, vệ sinh TBA Thượng Lào – Vệ sinh trạm, trạm biến áp từ VT 14/9 đến VT 14/9 /2


Ngày 21 tháng 6 năm 2023


06h30-16h00

Bệnh viện TBA

thành phố Tuyên Hóa

Lộ Tuyên Hóa (SCTX 2023 – phục vụ thi công đường cao tốc Bắc Nam): – Lắp 01 cùm + sứ đỡ trên đỉnh cột hạ thế vị trí A1 TBA Xuyên Á để đỡ dây pha C ở khoảng cực từ VT 14/17 đến VT 14/18 – Thay tủ TBA Trung Lào, nâng tủ hạ thế TBA Xuyên Á, vệ sinh TBA Thượng Lào – Vệ sinh trạm, trạm biến áp từ VT 14/9 đến VT 14/9 /2


Ngày 21 tháng 6 năm 2023


06h30-16h00

Trạm biến áp Bà Tám 2

thành phố Tuyên Hóa

Lộ Tuyên Hóa (SCTX 2023 – phục vụ thi công đường cao tốc Bắc Nam): – Lắp 01 cùm + sứ đỡ trên đỉnh cột hạ thế vị trí A1 TBA Xuyên Á để đỡ dây pha C ở khoảng cực từ VT 14/17 đến VT 14/18 – Thay tủ TBA Trung Lào, nâng tủ hạ thế TBA Xuyên Á, vệ sinh TBA Thượng Lào – Vệ sinh trạm, trạm biến áp từ VT 14/9 đến VT 14/9 /2


Ngày 21 tháng 6 năm 2023


06h30-16h00

Tiểu ban Hạ Lào

thành phố Tuyên Hóa

Lộ Tuyên Hóa (SCTX 2023 – phục vụ thi công đường cao tốc Bắc Nam): – Lắp 01 cùm + sứ đỡ trên đỉnh cột hạ thế vị trí A1 TBA Xuyên Á để đỡ dây pha C ở khoảng cực từ VT 14/17 đến VT 14/18 – Thay tủ TBA Trung Lào, nâng tủ hạ thế TBA Xuyên Á, vệ sinh TBA Thượng Lào – Vệ sinh trạm, trạm biến áp từ VT 14/9 đến VT 14/9 /2


Ngày 21 tháng 6 năm 2023


06h30-16h00

TBA Xuyên Á

thành phố Tuyên Hóa

Lộ Tuyên Hóa (SCTX 2023 – phục vụ thi công đường cao tốc Bắc Nam): – Lắp 01 cùm + sứ đỡ trên đỉnh cột hạ thế vị trí A1 TBA Xuyên Á để đỡ dây pha C ở khoảng cực từ VT 14/17 đến VT 14/18 – Thay tủ TBA Trung Lào, nâng tủ hạ thế TBA Xuyên Á, vệ sinh TBA Thượng Lào – Vệ sinh trạm, trạm biến áp từ VT 14/9 đến VT 14/9 /2


Ngày 21 tháng 6 năm 2023


06h30-16h00

Tiểu ban Quang Trung

thành phố Tuyên Hóa

Lộ Tuyên Hóa (SCTX 2023 – phục vụ thi công đường cao tốc Bắc Nam): – Lắp 01 cùm + sứ đỡ trên đỉnh cột hạ thế vị trí A1 TBA Xuyên Á để đỡ dây pha C ở khoảng cực từ VT 14/17 đến VT 14/18 – Thay tủ TBA Trung Lào, nâng tủ hạ thế TBA Xuyên Á, vệ sinh TBA Thượng Lào – Vệ sinh trạm, trạm biến áp từ VT 14/9 đến VT 14/9 /2


Ngày 21 tháng 6 năm 2023


06h30-16h00

Trạm biến áp Nhà máy nước Đồng Lao

thành phố Tuyên Hóa

Lộ Tuyên Hóa (SCTX 2023 – phục vụ thi công đường cao tốc Bắc Nam): – Lắp 01 cùm + sứ đỡ trên đỉnh cột hạ thế vị trí A1 TBA Xuyên Á để đỡ dây pha C ở khoảng cực từ VT 14/17 đến VT 14/18 – Thay tủ TBA Trung Lào, nâng tủ hạ thế TBA Xuyên Á, vệ sinh TBA Thượng Lào – Vệ sinh trạm, trạm biến áp từ VT 14/9 đến VT 14/9 /2


Ngày 21 tháng 6 năm 2023


06h30-16h00

Trạm biến áp mỏ đá Bà Tâm

thành phố Tuyên Hóa

Lộ Tuyên Hóa (SCTX 2023 – phục vụ thi công đường cao tốc Bắc Nam): – Lắp 01 cùm + sứ đỡ trên đỉnh cột hạ thế vị trí A1 TBA Xuyên Á để đỡ dây pha C ở khoảng cực từ VT 14/17 đến VT 14/18 – Thay tủ TBA Trung Lào, nâng tủ hạ thế TBA Xuyên Á, vệ sinh TBA Thượng Lào – Vệ sinh trạm, trạm biến áp từ VT 14/9 đến VT 14/9 /2


Ngày 21 tháng 6 năm 2023


06h30-16h00

Tiểu ban Kho bạc Tuyên Hóa

thành phố Tuyên Hóa

Lộ Tuyên Hóa (SCTX 2023 – phục vụ thi công đường cao tốc Bắc Nam): – Lắp 01 cùm + sứ đỡ trên đỉnh cột hạ thế vị trí A1 TBA Xuyên Á để đỡ dây pha C ở khoảng cực từ VT 14/17 đến VT 14/18 – Thay tủ TBA Trung Lào, nâng tủ hạ thế TBA Xuyên Á, vệ sinh TBA Thượng Lào – Vệ sinh trạm, trạm biến áp từ VT 14/9 đến VT 14/9 /2


Ngày 21 tháng 6 năm 2023


06h30-16h00

Trạm Nghiền Giấy Đồng Lễ 2

thành phố Tuyên Hóa

Lộ Tuyên Hóa (SCTX 2023 – phục vụ thi công đường cao tốc Bắc Nam): – Lắp 01 cùm + sứ đỡ trên đỉnh cột hạ thế vị trí A1 TBA Xuyên Á để đỡ dây pha C ở khoảng cực từ VT 14/17 đến VT 14/18 – Thay tủ TBA Trung Lào, nâng tủ hạ thế TBA Xuyên Á, vệ sinh TBA Thượng Lào – Vệ sinh trạm, trạm biến áp từ VT 14/9 đến VT 14/9 /2


Ngày 21 tháng 6 năm 2023


06h30-16h00

Trạm Bảo hiểm Tuyên Hóa

thành phố Tuyên Hóa

Lộ Tuyên Hóa (SCTX 2023 – phục vụ thi công đường cao tốc Bắc Nam): – Lắp 01 cùm + sứ đỡ trên đỉnh cột hạ thế vị trí A1 TBA Xuyên Á để đỡ dây pha C ở khoảng cực từ VT 14/17 đến VT 14/18 – Thay tủ TBA Trung Lào, nâng tủ hạ thế TBA Xuyên Á, vệ sinh TBA Thượng Lào – Vệ sinh trạm, trạm biến áp từ VT 14/9 đến VT 14/9 /2
Leave a Comment