Suy nghĩ về Thất bại là mẹ thành công”. Cũng có câu danh ngôn cho rằng: “Thử thách lớn nhất của con người là lúc thành công rực rỡ” (G. Welles).Suy nghĩ về Thất bại là mẹ của thành công.” Cũng có câu nói rằng: “Thử thách lớn nhất của con người là khi anh ta thành công” (G. Welles).

Leave a Comment