Tiền tệ hóa giáo dục và lời hứa bình đẳng về cơ hội học hành


Khi chủ nghĩa thực dụng và thuyết tương đối, dưới vỏ bọc của chủ nghĩa Mác, chiếm ưu thế, người ta bắt đầu sửa đổi các nguyên tắc của chủ nghĩa Mác và ủng hộ một nền giáo dục thị trường. Rễ cuối cùng, và lời hứa tốt đẹp cuối cùng của chủ nghĩa xã hội, đã bị nhổ bật gốc.

Leave a Comment