Tóm tắt Hồi trống Cổ Thành (Hồi 28)


Xuất bản: 19/02/2020 – Tác giả: Huyền Chu

Tóm tắt Hồi trống Cổ Thành của La Quán Trung để nắm bắt lý do câu chuyện, các tình huống diễn ra và các giải quyết hiểu lầm của Trương Phi – Quan Công

Dưới đây là một số bài tóm tắt ngắn gọn Hồi trống Cổ Thành (trích Tam Quốc diễn nghĩa) của La Quán Trung mà các em học sinh lớp 10 nhất định phải tham khảo.

Những bài tóm tắt Hồi trống Cổ Thành hay nhất

Vậy tóm tắt hồi 28: Hồi trống Cổ Thành  như thế nào để đầy đủ tình tiết truyện? Các em hãy cùng tham khảo các bài tóm tắt ngắn gọn về tác phẩm này dưới đây để nắm chắc cốt truyện nhé:

Nhân vật chính:

– Quan Công

– Trương Phi

Diễn biến chính:

– Trương Phi hiểu lầm Quan Công.

– Quan Công chém Sái Dương, giải hiềm nghi, anh em đoàn tụ.

Bài số 1

Hồi trống Cổ Thành thuộc hồi 28 – Tam quốc diễn nghĩa. Quan Công đưa hai chị dâu sang Nhữ Nam. Đến Cổ Thành thì nghe nói Trương Phi đang ở đó thì mừng rỡ sai Tôn Càn vào thành báo Trương Phi ra đón hai chị.

Trương Phi khi ấy đang tức giận vì hiểu lầm Quan Công hàng Tào, nghe tin báo liền mặc áo giáp, vác mâu và dẫn 1000 quân lính ra cổng thành. Vừa tới gần bèn múa xà mâu lao đến đòi giết Quan Công. Quan Công bị bất ngờ nhưng rất may tránh kịp nên không mất mạng. Đang nóng giận, Trương Phi nhất quyết không chịu ghi nhận lòng trung của Quan Công dù cả hai chị dâu đã hết lời thanh minh sự thật.

Đột nhiên ở đằng xa, Sái Dương mang quân Tào đuổi tới. Trương Phi càng thêm tức giận, buộc Vân Trường phải lấy đầu ngay tên tướng đó trong ba hồi trống để chứng thực lòng trung. Quan Công không nói một lời, múa long đao xô lại. Chưa đứt một hồi trống giục, đầu Sái Dương đã lăn dưới đất. Bấy giờ, Phi mới tin anh là thực. Phi mời hai chị vào thành, nghe kể lại những việc anh Hai đã làm bèn cúi đầu sụp lạy xin lỗi.

Bài số 2

Sau thất thủ Từ Châu, ba anh em kết nghĩa Lưu – Quan – Trương phiêu bạt mỗi người một nơi. Quan Công túng thế đành phải tạm náu nhờ đất Tào Tháo với điều kiện hàng Hán chứ không hàng Tào, hễ biết tin anh ở đâu là sẽ đi ngay. Ngay khi nghe tin Lưu Bị đang ở với Viên Thiệu, Quan Công rời bỏ đất Tào, hộ tống hai chị dâu trở về. Trên đường đi, Quan Công gặp Trương Phi ở Cổ Thành thì hết sức mừng rỡ khi gặp lại người em kết nghĩa, nhưng không may, Trương Phi nghe tin Quan Công hàng Tào liên gắn mác bị người anh em mình phản bội nên đem quân ra cửa Bắc “hỏi tội” Vân Trường. Mặc hai chị dâu can ngăn, Trương Phi vẫn không nghe, thậm chí còn quát mắng, kể tội, múa xà mâu chạy lại đâm Quan Công. May thay Quan Công tránh kịp mũi mâu nhưng Trương Phi càng nóng nảy. Hơn nữa, khi thấy quân Sái Dương đuổi tới vây thành, Quan Công bèn bảo Trương Phi hãy nhìn mình giết tên tướng cầm đầu để tỏ lòng thực. Bấy giờ mới vỡ lẽ, thì ra tướng Tào đuổi theo Quan Công để trả thù việc giết cháu hắn là Tần Kì, rồi nghe được tên lính cầm cờ hiệu kể lại đầu đuôi, Trương Phi mới tin anh mình, rỏ nước mắt khóc, thụp lạy anh.

Bài số 3

“Hồi trống Cổ Thành” được trích ở hồi 28 – Tam quốc diễn nghĩa. là đoạn trích kể về việc Quan Công minh oan cho mình, xua tan mối nghi ngờ, sự hiểu lầm của Trương Phi. Khi nghe tin Lưu Bị đang ở bên Viên Thiệu, Quan Công liền lập tức đưa hai chị lên đường, đến Cổ Thành nghe tin Trương Phi đang ở đây thì hết sức vui mừng, nào ngờ Trương Phi lại hiểu lầm anh Hai đã hàng Tào. Khi nghe Tôn Càn báo tin Vân Trường đưa phu nhân từ Hứa Đô đến, Trương Phi nóng nảy định giết Quan Công. Bấy giờ, do giết cháu ngoại tướng Sái Dương của Tào lên bị hắn đem quấn đuổi tới. Và Quan Công đã chấp nhận điều kiện mà Trương Phi đã đưa ra: “Phải lấy đầu Sái Dương trong ba hồi trống”. Không đợi đến hồi thứ ba, chỉ mới xong hồi trống thứ nhất, đầu Sái Dương đã lăn lóc dưới đất. Sau đó lại nghe lời kể của một tên lính Tào Tháo thì Trương Phi mới hiểu được lòng dạ trung thực của Quan Công và nhất là khi nghe những việc Quan Công đã trải qua, Trương Phi đã rỏ nước mắt khóc, sụp xuống lạy anh Hai.

Bài số 4

– Tóm tắt Hồi trống Cổ Thành theo diễn biến của Tam Quốc Diễn Nghĩa

Quan Công trúng kế của Tào Tháo, dẫn quân ra ngoài thành Hạ Bì nên bị thất thủ. Ba anh em Lưu Bị, Quan Công, Trương Phi lạc nhau mỗi người một nơi. Khi Quan Công bị quân Tào bắt, Trương Liêu, một viên tướng của Tào Tháo là bạn của Quan Công thời trẻ đã đến thuyết phục Quan Công về với Tào Tháo. Quan Công ra ba điều kiện trong đó có một điều kiện là hễ nghe tin Lưu bị ở đâu thì phải để cho Quan Công về ngay với anh. Khi nghe tin Lưu Bị sống ở bên Viên Thiệu, Quan Công đã vượt qua năm cửa ải, chém sáu tướng, đưa hai chị dâu về với Lưu Bị. Trên đường về, đến Cổ Thành, gặp Trương Phi và xung đột đã xảy ra do hiểu lầm Quan Công hàng Tào Tháo. Cho đến khi Quan Công lấy đầu viên tướng của Tào Tháo là Sái Dương, và nghe kể lại mọi chuyện từ tên lính Tào thì Trương Phi mới hiểu được lòng dạ của Quan Công.

Xem thêm:

Trên đây là những nội dung mẫu để tóm tắt Hồi trống Cổ Thành mà các em có thể tham khảo, đừng quên còn rất nhiều tài liệu văn mẫu 10 đang đợi các em khám phá nhé!Leave a Comment