Giới Thiệu

Giới thiệu Phòng GD&ĐT Thạnh Phú

Phòng GD&ĐT Thạnh Phú là gì?

Phòng GD&ĐT Thạnh Phú là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre, hoạt động và chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ theo ngành về các mặt công tác thuộc phạm vi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre.

Phòng Giáo dục và Đào tạo Thạnh Phú có chức năng giúp Ủy ban nhân dân huyện thống nhất quản lý Nhà nước về các hoạt động thuộc lĩnh vực được giao theo đúng chính sách, luật pháp, các quy định của Nhà nước và của Ủy ban nhân dân thành phố.

Địa chỉ: Đường Trần Thị Tiết, Khu phố 3, Thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275.3870941

Phòng GD&ĐT Thạnh Phú
Phòng GD&ĐT Thạnh Phú

Vị trí và chức năng Phòng GD&ĐT Thạnh Phú

Điều 6 của Luật Giáo dục Việt Nam năm 2019 đã xác định vị trí và chức năng của Phòng Giáo dục và Đào tạo trong hệ thống quản lý giáo dục của địa phương. Theo đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo là một cơ quan chuyên trách trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, có nhiệm vụ hỗ trợ Ủy ban nhân dân huyện trong việc thực hiện quản lý giáo dục trên địa bàn huyện. Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với việc tăng cường sự hiệu quả trong quản lý giáo dục tại địa phương.

Nhiệm vụ và Quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp huyện về Giáo dục

Ủy ban nhân dân cấp huyện có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây liên quan đến hoạt động giáo dục tại địa phương:

 1. Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách và pháp luật, các quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về giáo dục.
 2. Dự thảo các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch 05 năm, hàng năm và chương trình, nội dung cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục ở địa phương.
 3. Dự thảo quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông dân tộc nội trú không có cấp trung học phổ thông theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân cấp huyện.
 4. Dự thảo các quyết định thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các cơ sở giáo dục, bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài, đối với các trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông dân tộc nội trú không có cấp trung học phổ thông.
 5. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương, các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển giáo dục trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục.
 6. Thực hiện kiểm tra chuyên ngành theo hướng dẫn của Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo, phối hợp với Thanh tra huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo trong các hoạt động kiểm tra, thanh tra về giáo dục và đào tạo tại địa phương.
 7. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục các cơ sở giáo dục được quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư liên tịch này theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 8. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
 9. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương trong lĩnh vực giáo dục.
 10. Tổ chức thực hiện công tác xây dựng và nhân rộng các mô hình tiên tiến trong lĩnh vực giáo dục, công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện.
 11. Thực hiện cải cách hành chính, thực hiện tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến giáo dục và xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
 12. Thẩm định, đăng ký và cấp giấy phép giáo dục. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thẩm định, đăng ký và cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật. Điều này bao gồm giấy phép hoạt động của các trường học, cơ sở đào tạo nghề, trung tâm ngoại ngữ và các tổ chức giáo dục khác. Việc sắp xếp từ khóa như “giấy phép giáo dục” hoặc “đăng ký trường học” sẽ giúp cho đoạn văn tối ưu hóa tìm kiếm.
 13. Ngoài việc cấp giấy phép cho các tổ chức giáo dục, Ủy ban nhân dân cấp huyện còn có trách nhiệm quản lý các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn huyện. Từ khóa như “quản lý tổ chức giáo dục” hoặc “tổ chức phi chính phủ” sẽ giúp cho đoạn văn được tối ưu hóa cho tìm kiếm.
 14. Ủy ban nhân dân cấp huyện cũng có trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý giáo dục và đào tạo đối với cán bộ, công chức xã được phân công phụ trách, theo dõi công tác giáo dục ở địa phương. Việc sử dụng các từ khóa như “chuyên môn hóa cán bộ giáo dục” hoặc “đào tạo cán bộ quản lý giáo dục” sẽ giúp cho đoạn văn tối ưu hóa tìm kiếm.
 15. Ủy ban nhân dân cấp huyện phải quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chQuản lý các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực giáo dụcChuyên môn hóa cán bộ, công chức xã trong công tác giáo dục và đào tạoQuản lý biên chế, tài chính và tài sản.
 16. Quản lý tài chính, tài sản và cơ sở vật chất Phòng Giáo dục và Đào tạo đảm nhiệm trách nhiệm quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và Ủy ban nhân dân cấp huyện. Việc quản lý này bao gồm các hoạt động liên quan đến tài sản văn phòng, thiết bị, tài chính, chi phí và ngân sách. Phòng Giáo dục và Đào tạo cần đảm bảo việc quản lý tài sản được thực hiện đầy đủ, chính xác và minh bạch.
 17. Thực hiện công tác thống kê, thông tin và báo cáoPhòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thực hiện công tác thống kê, thông tin và báo cáo định kỳ và hàng năm về tổ chức và hoạt động giáo dục trên địa bàn cấp huyện. Việc thực hiện công tác này phải tuân thủ đúng quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân cấp huyện. Báo cáo đột xuất cũng cần được thực hiện khi có yêu cầu hoặc khi có sự cố trong hoạt động giáo dục.
 18. Thực hiện các nhiệm vụ khác: Ngoài các nhiệm vụ đã nêu, Phòng Giáo dục và Đào tạo còn có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao và theo quy định của pháp luật. Các nhiệm vụ này có thể liên quan đến các lĩnh vực khác như an ninh trật tự, quản lý đất đai, quản lý tài nguyên và môi trường. Việc thực hiện các nhiệm vụ này cũng cần tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Các đơn vị trực thuộc Phòng GD&ĐT Thạnh Phú

I. Cấp học Mầm non
1. Mẫu giáo Phú Khánh 10. Mẫu giáo An Thuận
2. Mẫu giáo Đại Điền 11. Mẫu giáo An Thạnh
3. Mẫu giáo Tân Phong 12. Mẫu giáo An Qui
4. Mẫu giáo Thới Thạnh 13. Mẫu giáo An Nhơn
5. Mẫu giáo Hòa Lợi 14. Mẫu giáo An Điền
6. Mẫu giáo Quới Điền 15. Mẫu giáo Mỹ An
7. Mẫu giáo Mỹ Hưng 16. Mẫu giáo Giao Thạnh
8. Mầm non Thạnh Phú 17. Mẫu giáo Thạnh Phong
9. Mẫu giáo Bình Thạnh 18. Mẫu giáo Thạnh Hải

II. Cấp tiểu học
1. Tiểu học Huỳnh Thanh Mua 11. Tiểu học An Thuận
2. Tiểu học Đại Điền 12. Tiểu học An Qui
3. Tiểu học Tân Phong 13. Tiểu học An Nhơn
4. Tiểu học Thới Thạnh 14. Tiểu học An Điền
5. Tiểu học Hòa Lợi 15. Tiểu học Mỹ An
6. Tiểu học Quới Điền 16. Tiểu học Giao Thạnh
7. Tiểu học Mỹ Hưng 17. Tiểu học Thạnh Phong A
8. Tiểu học Thị trấn Thạnh Phú 18. Tiểu học Thạnh Phong B
9. Tiểu học Bình Thạnh 19. Tiểu học Thạnh Hải
10. Tiểu học An Thạnh

III. Cấp Trung học cơ sở
1. THCS Phú Khánh 10. THCS Án Thuận
2. THCS Đại Điền 11. THCS An Thạnh
3. THCS Tân Phong 12. THCS An Qui
4. THCS Thới Thạnh 13. THCS An Nhơn
5. THCS Hòa Lợi 14. THCS An Điền
6. THCS Quới Điền 15. THCS Trần Thị Tiết
7. THCS Mỹ Hưng 16. THCS Thạnh Phong
8. THCS Thạnh Phú 17. THCS Thạnh Hải